Menu Zamknij
Rekrutacja

REKRUTACJA

Opis procedury rekrutacyjnej, niezbędne formularze i zestaw najczęściej zadawanych pytań

Rekrutacja

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025.
Wszystkich kandydatów/kandydatki zainteresowanych edukacją w naszej szkole zapraszamy do aplikowania na rok 2024/2025.
Pełna procedura rekrutacyjna oraz wykaz wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Informacji odnośnie rekrutacji udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do środy w godzinach 16.30-18.00 (tel. 660 383 185, email: sekretariat@szkolasztukitanca.pl)
Zapraszamy!

Formularze dla kandydatów

Formularz dla kandydatów do pierwszych klas

Formularz dla kandydatów do starszych klas

Wzór zaświadczenia lekarskiego

RODO dla kandydatów - Zgoda kandydata

RODO dla kandydatów - Informacja dla kandydata

Procedury rekrutacji

Procedura rekrutacji uczniów klas pierwszych

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 686)

Procedura badania przydatności do podjęcia nauki w klasie pierwszej

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym skończy co najmniej 9 lat.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Szkoły lub przesyłają w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl, w terminie od 1 kwietnia do 7 czerwca 2024 r.  Dokumenty rekrutacyjne:
  1. wniosek zamieszczony na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie
  2. jedno zdjęcie portretowe kandydata o wym. 35×45 mm
  3. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł przelewem na konto Fundacji PKO BP 49 1020 1332 0000 1702 1032 4038 ( w tytule przelewu: „opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko dziecka),
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w NSST wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej (badanie bezpłatnie można zrobić korzystając z usług PRZYCHODNII SPORTOWO-LEKARSKIEJ, ul. Sienkiewicza 79A lok. 309, w Białystoku)
  5. podpisane dokumenty RODO (do pobrania ze strony internetowej NSST).

  Dokumenty z punktów 2-5 stanowią załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły.

 3. Dla kandydatów do Szkoły przeprowadza się badanie przydatności.
 4. Badanie przydatności do podjęcia nauki w Szkole polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.
 5. Termin przeprowadzenia badania przydatności kandydatów na rok szkolny 2024/2025 został ustalony na 12-15.06. 2024 o. W przypadku uruchomienia rekrutacji uzupełniającej wyznaczony zostanie dodatkowy termin. Informacja o terminie dostępna będzie w sekcji Aktualności na stronie głównej strony.
 6. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki jego przeprowadzania, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w Szkole.
 7. Kandydaci do badania przydatności powinni nosić strój umożliwiający dokładny ogląd budowy ciała dziecka (krótkie spodenki i koszulki na ramiączkach lub body), a dziewczynki powinny mieć włosy spięte tak, aby odsłaniały czoło i kark.
 8. Do przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor Szkoły powoła komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą co najmniej trzej nauczyciele praktycznych przedmiotów artystycznych, nauczyciel rytmiki lub umuzykalnienia. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej każdorazowo jest Dyrektor.
 9. Przewodniczący wyznacza sekretarza komisji rekrutacyjnej, odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji.
 10. Przed rozpoczęciem badania przydatności dyrekcja Szkoły przeprowadza zebranie informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami kandydatów, zapoznając ich ze specyfiką pracy szkoły i procedurą badania przydatności.
 11. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji
  2. ustalenie rodzaju, formy i liczby zadań dla kandydata realizowanych w ramach badania przydatności
  3. przeprowadzenie badania przydatności
  4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności
  5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do dn. 31.08.2023 r.
 12. W procesie badania przydatności kandydaci są badani przez komisję rekrutacyjną zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. postawa i cechy motoryczne kandydata – typ budowy i proporcje ciała
  2. dyspozycje kończyn dolnych – budowa i elastyczność stopy, wykręcenie nóg (en dehors), ruchomość nóg w stawach biodrowych
  3. elastyczność kręgosłupa
  4. skoczność
  5. koordynacja muzyczno-ruchowa w oparciu o proste kombinacje ruchów tanecznych (marsz, podskoki, krok polki, walca) w połączeniu z ruchem ramion
  6. dyspozycje rytmiczno-słuchowe – odtworzenie wysłuchanego rytmu, powtórzenie melodii o dłuższym przebiegu.
 13. Kryteria wymienione w pkt. 12 oceniane są w następującej skali:
  1. postawa i cechy motoryczne kandydata: 0 – 6 pkt
  2. dyspozycje kończyn dolnych : 0 – 6 pkt
  3. elastyczność kręgosłupa: – 0 – 6 pkt
  4. skoczność: 0 – 6 pkt
  5. koordynacja muzyczno – ruchowa: 0 – 6 pkt
  6. dyspozycje rytmiczno – słuchowe:
  7. odtworzenie wysłuchanego rytmu: 0 – 4 pkt.
  8. powtórzenie melodii : 0 – 2 pkt.
 14. Po przeprowadzeniu badania, członkowie komisji uzgadniają ocenę każdego z kryteriów dla poszczególnych kandydatów.
 15. Kandydat zakwalifikowany jest do przyjęcia do Szkoły jeżeli uzyskał średnią minimum 24 pkt.
 16. Oceny wpisywane są do arkusza badania przydatności przez sekretarza komisji.
 17. Po zakończeniu badania i podsumowaniu wyników arkusze są podpisywane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej.
 18. Sekretarz komisji sporządza protokół z badania przydatności zawierający skład komisji, datę przeprowadzenia badania oraz załączniki – listę kandydatów oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z punktacją. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza komisji jest przekazywany dyrektorowi Szkoły.
 19. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 20. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniającą do przyjęcia i liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
 21. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 22. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia uzasadnienia.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SZTUKI TAŃCA W BIAŁYMSTOKU

Ustala się następujące zasady:

 1. Wszyscy kandydaci do szkoły zostaną podzieleni na grupy, w których będzie przeprowadzany egzamin.
 2. Informacja o przydziale do poszczególnych grup zostanie przekazana indywidualnie drogą mailową przez sekretariat szkoły.
 3. Do egzaminu predyspozycji i/lub kwalifikacyjnego może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Procedura rekrutacji uczniów klas wyższych

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 686)

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas wyższych niż pierwsza

 1. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Szkoły lub przesyłają w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl, w terminie od 1 kwietnia do 07 czerwca 2024 r. dokumenty rekrutacyjne:
  1. wniosek zamieszczony na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie,
  2. jedno zdjęcie portretowe kandydata,
  3. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 250 zł przelewem na konto Fundacji PKO BP 49 1020 1332 0000 1702 1032 4038 (w tytule przelewu: „opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko dziecka) ,
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w NSST wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej (badanie bezpłatnie można zrobić korzystając z usług PRZYCHODNII SPORTOWO-LEKARSKIEJ, ul. Sienkiewicza 79A lok. 309, w Białystoku) oraz
  5. podpisane dokumenty RODO (do pobrania ze strony internetowej NSST).

  Dokumenty z punktów 2-5 stanowią załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły.

 2. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 3. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w klasie, do której kandydat ma być przyjęty.
 4. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
 5. W przypadku ubiegania się o przyjęcie kandydata do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy wyznaczony przez dyrektora termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania badania przydatności. Egzaminy kwalifikacyjne na rok szkolny 2024/2025 odbędą się w dniach: 12-15. 06.2024 r. (po sprawdzianie predyspozycji).
 6. W przypadku przechodzenia ucznia do NSST z innej szkoły lub placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie przejścia ucznia z innej szkoły lub placówki artystycznej do NSST. Wniosek powinien zostać złożony w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl lub w sekretariacie Szkoły.
 7. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie i stanowi załącznik do niniejszej procedury

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SZTUKI TAŃCA W BIAŁYMSTOKU

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2024 roku ustala się następujące zasady:

 1. Wszyscy kandydaci do szkoły zostaną podzieleni na grupy, w których będzie przeprowadzany egzamin.
 2. Informacja o przydziale do poszczególnych grup zostanie przekazana indywidualnie drogą mailową przez sekretariat szkoły.
 3. Do egzaminu predyspozycji i/lub kwalifikacyjnego może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Najczęściej zadawane pytania

Jak stać się uczniem Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca?
 • Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się w kwietniu. W dniach rekrutacji (wskazanych w zakładkach PROCEDURA REKRUTACJI) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony wniosek (wniosek do klas pierwszych/wniosek do klas wyższych) o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednimi załącznikami tj. zaświadczeniem lekarskim (wzór zaświadczenia lekarskiego), zdjęciem legitymacyjnym oraz dowodem opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
 • Następnie, kandydaci muszą stawić się w szkole w dniu badania przydatności i stanąć przed komisją złożoną z nauczycieli szkoły.
 • Jeśli wynik badania będzie pomyślny, nazwisko kandydata znajdzie się na liście zakwalifikowanych uczniów
Ile musze mieć lat aby ubiegać się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku?
 • Kandydat w danym roku szkolnym musi mieć nie mniej niż 9 lat i nie więcej niż 16 lat.
Czy mogę się ubiegać o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza?
 • Tak, to możliwe. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, zdaje egzamin kwalifikacyjny.
 • Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w terminach sprawdzianów przydatności kandydatów do klasy pierwszej lub w trakcie roku szkolnego za zgodą dyrektora szkoły. 
Jakie zaświadczenie lekarskie muszę uzyskać?
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie tancerz wydane przez lekarza ortopedę lub lekarza medycyny sportowej.
 • Wzór zaświadczenia lekarskiego
Jak wygląda sprawdzian przydatności?
 • Sprawdzian przydatności prowadzony jest w formie lekcji tańca, sprawdzianu rytmicznego oraz rozmowy z kandydatem.
 • Szczegóły oceny znajdziecie państwo w zakładce powyżej „Procedura rekrutacji uczniów klas pierwszych” w pkt. 12 i 13
Jak wygląda egzamin kwalifikacyjny?
 • Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy poziom umiejętności kandydata odpowiada programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w klasie, do której kandydat ma być przyjęty. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów realizowanych na danym poziomie nauczania.
Jak mam się ubrać na sprawdzian przydatności/egzamin kwalifikacyjny?
 • Kandydat powinien mieć taki strój, aby nauczyciele mogli obejrzeć całą jego sylwetkę (body, legginsy, obcisła koszulka). Dziewczęta muszą mieć spięte włosy tak aby odsłaniały czoło i kark.
Kiedy odbędzie się rekrutacja na przyszły rok?
 • Rekrutacja na rok szkolny rozpoczyna  się w kwietniu i kończy się na co najmniej tydzień przed sprawdzianem predyspozycji – w czerwcu. Informacje o dokładnych datach dostępne są w sekcji REKRUTACJA. 
Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o szkole? Czy możliwe jest spotkanie z dyrektorem lub którymś z nauczycieli?
 • Zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły w siedzibie NSST (terminy dni otwartych dostępne w sekcji Aktualności na stronie głównej). Będzie to doskonała okazja, aby porozmawiać z kadrą pedagogiczną Szkoły. Szczegółowe informacje na ten temat pojawią się w marcu/kwietniu na naszej stronie internetowej. Śledź nas również na Facebooku i Instagramie.
Czy nauka w szkole jest odpłatna?
 • Nauka w szkole jest odpłatna. Uczniowie opłacają roczne czesne. 
 • Temat opłat za szkołę zostanie szerzej omówiony podczas spotkań informacyjnych z kandydatami i rodzicami.
Czy nauka w szkole sztuki tańca nie będzie kolidowała z moimi zajęciami w szkole ogólnokształcącej?
 • Zajęcia w szkole sztuki tańca odbywają się popołudniami i wieczorami w dni powszednie, oraz od 8 rano w soboty. Plan zajęć staramy się dopasować do potrzeb uczniów w zależności od ich dyspozycyjności tak aby nie kolidował z nauką w szkole ogólnokształcącej. Zajęcia w klasach 1-2 odbywają się trzy razy w tygodniu, w klasach starszych do pięciu razy w tygodniu.
Skip to content