Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023.

Wszystkich kandydatów/kandydatki zainteresowanych edukacją w naszej szkole zapraszamy do aplikowania na rok 2022/2023.
Pełna procedura rekrutacyjna oraz wykaz wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Obowiązują następujące terminy:

Dni otwarte szkoły- 25-30.04.2022
Ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych – 06.06.2022
Sprawdziany predyspozycji (egzamin wstępny) – 13-15.06.2022

Informacji odnośnie rekrutacji udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do środy w godzinach 16.30-18.00
Zapraszamy!

Uwaga!

O przyjęcie do klas starszych mogą ubiegać się dzieci i młodzież w wieku do szesnastego roku życia. Po uzyskaniu wymaganej liczby punków w sprawdzianie predyspozycji kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu wszystkich przedmiotów wymaganych na danym etapie nauczania, np. kandydat do klasy drugiej przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu przedmiotów: taniec klasyczny, taniec współczesny, rytmika, umuzykalnienie na poziomie klasy pierwszej.

 

 


 

Formularz dla kandydatów do pierwszych klas

Pobierz plik PDF

Formularz dla kandydatów do starszych klas

Pobierz plik PDF

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Pobierz plik PDF

RODO dla kandydatów - Zgoda kandydata

Pobierz plik PDF

RODO dla kandydatów - Informacja dla kandydata

Pobierz plik PDF

Godziny pracy
Sekretariatu Szkoły

 • Czwartek 14.00 - 17.00
 • Piątek 14.00 - 18.00
 • Podstawa prawna 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 686)

  Procedura badania przydatności do podjęcia nauki w klasie pierwszej

   
  1. O przyjęcie do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym skończy co najmniej 9 lat.

  2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Szkoły lub przesyłają w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl, w terminie od 1 kwietnia do 6 czerwca 2022 r. dokumenty rekrutacyjne: 1) wniosek zamieszczony na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie, 2) jedno zdjęcie portretowe kandydata o wym. 35x45 mm, 3) potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł przelewem na konto Fundacji PKO BP 49 1020 1332 0000 1702 1032 4038 ( w tytule przelewu: "opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko dziecka) , 4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w NSST wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej  (badanie bezpłatnie można zrobić korzystając z usług PRZYCHODNII SPORTOWO-LEKARSKIEJ, ul. Sienkiewicza 79A lok. 309, w Białystoku)  oraz 5) podpisane dokumenty RODO (do pobrania ze strony internetowej NSST). Dokumenty z punktów 2-5 stanowią załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły.

  3. Dla kandydatów do Szkoły przeprowadza się badanie przydatności.

  4. Badanie przydatności do podjęcia nauki w Szkole polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.

  5. Termin przeprowadzenia badania przydatności kandydatów na rok szkolny 2021/2022 został ustalony na dzień 13-15 czerwca 2022 r. W przypadku uruchomienia rekrutacji uzupełniającej wyznaczony zostanie dodatkowy termin. Informacja o terminie dostępna będzie w sekcji Aktualności na stronie głównej strony. 

  6. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki jego przeprowadzania, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w Szkole.

  7. Kandydaci do badania przydatności powinni nosić strój umożliwiający dokładny ogląd budowy ciała dziecka (krótkie spodenki i koszulki na ramiączkach lub body), a dziewczynki powinny mieć włosy spięte tak, aby odsłaniały czoło i kark.

  8. Do przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor Szkoły powoła komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą co najmniej trzej nauczyciele praktycznych przedmiotów artystycznych, nauczyciel rytmiki lub umuzykalnienia. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej każdorazowo jest Dyrektor.

  9. Przewodniczący wyznacza sekretarza komisji rekrutacyjnej, odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji.

  10. Przed rozpoczęciem badania przydatności dyrekcja Szkoły przeprowadza zebranie informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami kandydatów, zapoznając ich ze specyfiką pracy szkoły i procedurą badania przydatności.

  11. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:

  1. podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji
  2. ustalenie rodzaju, formy i liczby zadań dla kandydata realizowanych w ramach badania przydatności
  3. przeprowadzenie badania przydatności
  4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności
  5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do dn. 31.08.2022 r.
  12. W procesie badania przydatności kandydaci są badani przez komisję rekrutacyjną zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. postawa i cechy motoryczne kandydata – typ budowy i proporcje ciała
  2. dyspozycje kończyn dolnych – budowa i elastyczność stopy, wykręcenie nóg (en dehors), ruchomość nóg w stawach biodrowych
  3. elastyczność kręgosłupa
  4. skoczność
  5. koordynacja muzyczno-ruchowa w oparciu o proste kombinacje ruchów tanecznych (marsz, podskoki, krok polki, walca) w połączeniu z ruchem ramion
  6. dyspozycje rytmiczno-słuchowe – odtworzenie wysłuchanego rytmu, powtórzenie melodii o dłuższym przebiegu.
  13. Kryteria wymienione w pkt. 12 oceniane są w następującej skali:
  1. postawa i cechy motoryczne kandydata: 0 – 6 pkt
  2. dyspozycje kończyn dolnych : 0 – 6 pkt
  3. elastyczność kręgosłupa: - 0 – 6 pkt
  4. skoczność: 0 – 6 pkt
  5. koordynacja muzyczno – ruchowa: 0 – 6 pkt
  6. dyspozycje rytmiczno – słuchowe:
  7. odtworzenie wysłuchanego rytmu: 0 – 4 pkt.
  8. powtórzenie melodii : 0 – 2 pkt.
  14. Po przeprowadzeniu badania, członkowie komisji uzgadniają ocenę każdego z kryteriów dla poszczególnych kandydatów.

  15. Kandydat zakwalifikowany jest do przyjęcia do Szkoły jeżeli uzyskał średnią minimum 24 pkt.

  16. Oceny wpisywane są do arkusza badania przydatności przez sekretarza komisji.

  17. Po zakończeniu badania i podsumowaniu wyników arkusze są podpisywane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej.

  18. Sekretarz komisji sporządza protokół z badania przydatności zawierający skład komisji, datę przeprowadzenia badania oraz załączniki – listę kandydatów oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z punktacją. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza komisji jest przekazywany dyrektorowi Szkoły.

  19. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

  20. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniającą do przyjęcia i liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

  21. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

  22. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia uzasadnienia.

   


  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SZTUKI TAŃCA W BIAŁYMSTOKU

  Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2022 roku ustala się następujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

  1. Wszyscy kandydaci do szkoły zostaną podzieleni na grupy, w których będzie przeprowadzany egzamin.

  2. Informacja o przydziale do poszczególnych grup zostanie przekazana indywidualnie drogą mailową przez sekretariat szkoły.

  3. Do egzaminu predyspozycji i/lub kwalifikacyjnego może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  4. Osoby objęte kwarantanną nie mogą przystąpić do egzaminów.

  5. W przypadku rekrutacji do klas I – III NSST dopuszcza się wejście do holu Szkoły kandydata wraz z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.

  6. Wszystkie osoby wchodzące do budynku Szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Szkoły, zakrycia ust i nosa maseczką oraz utrzymywania dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m).

  7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły.

  8. Podczas rekrutacji dozwolone jest zdjęcie maseczki przez kandydata, przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą z osób znajdującą się w sali.

  9. Nie przestrzeganie wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa sanitarnego może skutkować niedopuszczeniem do egzaminu rekrutacyjnego.

  Podstawa prawna 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 686)

  Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas wyższych niż pierwsza

   
  1. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Szkoły lub przesyłają w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl, w terminie od 1 kwietnia do 06 czerwca 2022 r. dokumenty rekrutacyjne: 1) wniosek zamieszczony na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie, 2) jedno zdjęcie portretowe kandydata, 3) potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł przelewem na konto Fundacji PKO BP 49 1020 1332 0000 1702 1032 4038 (w tytule przelewu: "opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko dziecka) , 4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w NSST wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej (badanie bezpłatnie można zrobić korzystając z usług PRZYCHODNII SPORTOWO-LEKARSKIEJ, ul. Sienkiewicza 79A lok. 309, w Białystoku) oraz 5) podpisane dokumenty RODO (do pobrania ze strony internetowej NSST). Dokumenty z punktów 2-5 stanowią załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły.
  2. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
  3. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w klasie, do której kandydat ma być przyjęty.
  4. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
  5. W przypadku ubiegania się o przyjęcie kandydata do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy wyznaczony przez dyrektora termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania badania przydatności. Egzaminy kwalifikacyjne na rok szkolny 2021/2022 odbędą się w dniach: 13-15 czerwca 2022 r. (po sprawdzianie predyspozycji).
  6.  W przypadku przechodzenia ucznia do NSST z innej szkoły lub placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie przejścia ucznia z innej szkoły lub placówki artystycznej do NSST. Wniosek powinien zostać złożony w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl lub w sekretariacie Szkoły.
  7. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie i stanowi załącznik do niniejszej procedury

   

  INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SZTUKI TAŃCA W BIAŁYMSTOKU

  Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2022 roku ustala się następujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

  1. Wszyscy kandydaci do szkoły zostaną podzieleni na grupy, w których będzie przeprowadzany egzamin.

  2. Informacja o przydziale do poszczególnych grup zostanie przekazana indywidualnie drogą mailową przez sekretariat szkoły.

  3. Do egzaminu predyspozycji i/lub kwalifikacyjnego może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  4. Osoby, przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub objęte kwarantanną nie mogą przystąpić do egzaminów.

  5. W przypadku rekrutacji do klas I – III NSST dopuszcza się wejście do holu Szkoły kandydata wraz z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.

  6. Wszystkie osoby wchodzące do budynku Szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Szkoły, zakrycia ust i nosa maseczką oraz utrzymywania dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m).

  7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły.

  8. Podczas rekrutacji dozwolone jest zdjęcie maseczki przez kandydata, przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą z osób znajdującą się w sali.

  9. Nie przestrzeganie wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa sanitarnego może skutkować niedopuszczeniem do egzaminu rekrutacyjnego