Formularz dla kandydatów do pierwszych klas

Pobierz plik PDF

Formularz dla kandydatów do starszych klas

Pobierz plik PDF

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Pobierz plik PDF

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 686)
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 roku tekst jednolity z 19 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 256, poz. 2572)

 

Procedura badania przydatności do podjęcia nauki w klasie pierwszej

 
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym skończy co najmniej 9 lat.

 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Szkoły lub przesyłają w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl, w terminie do 8 czerwca 2018 r. wniosek zamieszczony na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie.

  Jedno zdjęcie, potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej na konto NSST w kwocie 50 zł oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w NSST wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej stanowią załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły.

 3. Dla kandydatów do Szkoły przeprowadza się badanie przydatności.

 4. Badanie przydatności do podjęcia nauki w Szkole polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.

 5. Termin sprawdzianu predyspozycji (egzaminu wstępnego) został ustalony na dzień 16 czerwca 2018 r, na godzine 14.00.

 6. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki jego przeprowadzania, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w Szkole.

 7. Kandydaci do badania przydatności powinni nosić strój umożliwiający dokładny ogląd budowy ciała dziecka (krótkie spodenki i koszulki na ramiączkach lub body), a dziewczynki powinny mieć włosy spięte tak , aby odsłaniały czoło i kark.

 8. Do przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor Szkoły powoła komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą co najmniej trzej nauczyciele praktycznych przedmiotów artystycznych, nauczyciel rytmiki lub umuzykalnienia. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej każdorazowo jest Dyrektor.

 9. Przewodniczący wyznacza sekretarza komisji rekrutacyjnej, odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji.

 10. Przed rozpoczęciem badania przydatności dyrekcja Szkoły przeprowadza zebranie informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami kandydatów, zapoznając ich ze specyfiką pracy szkoły i procedurą badania przydatności.

 1. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:

  • podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji

  • ustalenie zakresu badania przydatności

  • przeprowadzenie badania przydatności

  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie do 30 sierpnia 2018 r.

 1. W procesie badania przydatności kandydaci są badani przez komisję rekrutacyjną zgodnie z następującymi kryteriami:

  • postawa i cechy motoryczne kandydata – typ budowy i proporcje ciała

  • dyspozycje kończyn dolnych – budowa i elastyczność stopy, wykręcenie nóg (en dehors), ruchomość nóg w stawach biodrowych

  • elastyczność kręgosłupa

  • skoczność

  • koordynacja muzyczno-ruchowa w oparciu o proste kombinacje ruchów tanecznych (marsz, podskoki, krok polki, walca) w połączeniu z ruchem ramion

  • dyspozycje rytmiczno-słuchowe – odtworzenie wysłuchanego rytmu, powtórzenie melodii o dłuższym przebiegu.

 1. Kryteria wymienione w pkt. 12 oceniane są w następującej skali:

  • postawa i cechy motoryczne kandydata: 0 – 6 pkt

  • dyspozycje kończyn dolnych : 0 – 6 pkt

  • elastyczność kręgosłupa: - 0 – 6 pkt

  • skoczność: 0 – 6 pkt

  • koordynacja muzyczno – ruchowa: 0 – 6 pkt

  • dyspozycje rytmiczno – słuchowe:

   • odtworzenie wysłuchanego rytmu: 0 – 4 pkt.

   • powtórzenie melodii : 0 – 2 pkt.

 1. Po przeprowadzeniu badania, członkowie komisji uzgadniają ocenę każdego z kryteriów dla poszczególnych kandydatów.

 2. Kandydat zakwalifikowany jest do przyjęcia do Szkoły jeżeli uzyskał średnią minimum 24 pkt.

 3. Oceny wpisywane są do arkusza badania przydatności przez sekretarza komisji.

 4. Po zakończeniu badania i podsumowaniu wyników arkusze są podpisywane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej.

 5. Sekretarz komisji sporządza protokół z badania przydatności zawierający skład komisji, datę przeprowadzenia badania oraz załączniki – listę kandydatów oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z punktacją. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza komisji jest przekazywany dyrektorowi Szkoły.

 6. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniającą do przyjęcia i liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

 8. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 9. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 686)
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 roku tekst jednolity z 19 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 256, poz. 2572)

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas wyższych niż pierwsza

 
 1. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.

 2. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w klasie, do której kandydat ma być przyjęty.

 3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie kandydata do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy wyznaczony przez dyrektora termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania badania przydatności.
  Egzaminy klasyfikacyjne w roku szkolnym 2017/2018 odbędą się w dniach:

  • 16 czerwca 2018 

 1. W przypadku przechodzenia ucznia do NSST z innej szkoły lub placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie przejścia ucznia z innej szkoły lub placówki artystycznej do NSST. Wniosek powinien zostać złożony w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl lub w sekretariacie Szkoły.

 2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego zamieszczony jest na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie i stanowi załącznik do niniejszej procedur