Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty 15 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy kliknąć w poniższy link w wyznaczonym wyżej terminie:
https://us04web.zoom.us/j/73326718611?pwd=V3FDQkpIbndGNzY2Zk93aFA2eFIxUT09

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/554600805445381/
Do zobaczenia!!!

 

Formularz dla kandydatów do pierwszych klas

Pobierz plik PDF

Formularz dla kandydatów do starszych klas

Pobierz plik PDF

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Pobierz plik PDF

RODO dla kandydatów - Zgoda kandydata

Pobierz plik PDF

RODO dla kandydatów - Informacja dla kandydata

Pobierz plik PDF

Godziny pracy
Sekretariatu Szkoły

 • Środa 11.00 - 16.00
 • Czwartek 13.00 - 18.00
 • Piątek 12.00 - 17.00
 • Podstawa prawna 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 686)

  Procedura badania przydatności do podjęcia nauki w klasie pierwszej

   
  1. O przyjęcie do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym skończy co najmniej 9 lat.

  2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Szkoły lub przesyłają w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl, w terminie od 18 kwietnia do 17 czerwca 2020 r. dokumenty rekrutacyjne: 1) wniosek zamieszczony na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie, 2) jedno zdjęcie kandydata o wym. 35x45 mm, 3) potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł przelewem na konto Fundacji PKO BP 49 1020 1332 0000 1702 1032 4038 ( w tytule przelewu: "opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko dziecka) , 4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w NSST wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej oraz 5) podpisane dokumenty RODO (do pobrania ze strony internetowej NSST). Dokumenty z punktów 2-5 stanowią załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły.

  3. Dla kandydatów do Szkoły przeprowadza się badanie przydatności.

  4. Badanie przydatności do podjęcia nauki w Szkole polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.

  5. Termin przeprowadzenia badania przydatności kandydatów na rok szkolny 2020/2021 został ustalony na dzień 20 czerwca 2020 r. W przypadku uruchomienia rekrutacji uzupełniającej wyznaczony zostanie dodatkowy termin. Informacja o terminie dostępna będzie w sekcji Aktualności na stronie głównej strony. 

  6. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki jego przeprowadzania, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w Szkole.

  7. Kandydaci do badania przydatności powinni nosić strój umożliwiający dokładny ogląd budowy ciała dziecka (krótkie spodenki i koszulki na ramiączkach lub body), a dziewczynki powinny mieć włosy spięte tak, aby odsłaniały czoło i kark.

  8. Do przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor Szkoły powoła komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą co najmniej trzej nauczyciele praktycznych przedmiotów artystycznych, nauczyciel rytmiki lub umuzykalnienia. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej każdorazowo jest Dyrektor.

  9. Przewodniczący wyznacza sekretarza komisji rekrutacyjnej, odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji.

  10. Przed rozpoczęciem badania przydatności dyrekcja Szkoły przeprowadza zebranie informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami kandydatów, zapoznając ich ze specyfiką pracy szkoły i procedurą badania przydatności.

  1. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:

   • podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji

   • ustalenie rodzaju, formy i liczby zadań dla kandydata realizowanych w ramach badania przydatności

   • przeprowadzenie badania przydatności

   • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia przeprowdzenia badania przydatności

   • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do dn. 31.08.2020 r.
  1. W procesie badania przydatności kandydaci są badani przez komisję rekrutacyjną zgodnie z następującymi kryteriami:

   • postawa i cechy motoryczne kandydata – typ budowy i proporcje ciała

   • dyspozycje kończyn dolnych – budowa i elastyczność stopy, wykręcenie nóg (en dehors), ruchomość nóg w stawach biodrowych

   • elastyczność kręgosłupa

   • skoczność

   • koordynacja muzyczno-ruchowa w oparciu o proste kombinacje ruchów tanecznych (marsz, podskoki, krok polki, walca) w połączeniu z ruchem ramion

   • dyspozycje rytmiczno-słuchowe – odtworzenie wysłuchanego rytmu, powtórzenie melodii o dłuższym przebiegu.

  1. Kryteria wymienione w pkt. 12 oceniane są w następującej skali:

   • postawa i cechy motoryczne kandydata: 0 – 6 pkt

   • dyspozycje kończyn dolnych : 0 – 6 pkt

   • elastyczność kręgosłupa: - 0 – 6 pkt

   • skoczność: 0 – 6 pkt

   • koordynacja muzyczno – ruchowa: 0 – 6 pkt

   • dyspozycje rytmiczno – słuchowe:

    • odtworzenie wysłuchanego rytmu: 0 – 4 pkt.

    • powtórzenie melodii : 0 – 2 pkt.

  1. Po przeprowadzeniu badania, członkowie komisji uzgadniają ocenę każdego z kryteriów dla poszczególnych kandydatów.

  2. Kandydat zakwalifikowany jest do przyjęcia do Szkoły jeżeli uzyskał średnią minimum 24 pkt.

  3. Oceny wpisywane są do arkusza badania przydatności przez sekretarza komisji.

  4. Po zakończeniu badania i podsumowaniu wyników arkusze są podpisywane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej.

  5. Sekretarz komisji sporządza protokół z badania przydatności zawierający skład komisji, datę przeprowadzenia badania oraz załączniki – listę kandydatów oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z punktacją. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza komisji jest przekazywany dyrektorowi Szkoły.

  6. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

  7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniającą do przyjęcia i liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

  8. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

  9. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia uzasadnienia.


  UWAGA!!!!

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się zmian w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów przydatności w szkołach artystycznych (podstawa prawna poniżej), termin sprawdzianu predyspozycji (egzamin wstępny) w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Białymstoku na rok 2020/2021 uległ zmianie. 
  Prosimy wszystkich kandydatów o uzbrojenie się w cierpliwość. Termin sprawdzianu do Szkoły Sztuki Tańca zostanie przez nas ustalony zaraz po ogłoszeniu przez MKiDN możliwości jego przeprowadzenia. O nowym terminie rekrutacji poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz skontaktujemy się ze wszystkimi kandydatami w celu ustalenia dogodnych terminów. 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

  w odniesieniu do szkół artystycznych wprowadzono następujące zmiany:

  • uregulowanie kwestii rekrutacji do szkół artystycznych w § 11ba

  "Termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do szkół artystycznych wyznaczają dyrektorzy poszczególnych szkół lub placówek artystycznych, z tym że termin ten będzie musiał przypadać w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra."
  •  

  Podstawa prawna 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 686)

  Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas wyższych niż pierwsza

   

  1. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Szkoły lub przesyłają w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl, w terminie od 18 kwietnia do 17 czerwca 2020 r. dokumenty rekrutacyjne: 1) wniosek zamieszczony na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie, 2) jedno zdjęcie kandydata o wym. 35x45 mm, 3) potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł przelewem na konto Fundacji PKO BP 49 1020 1332 0000 1702 1032 4038 (w tytule przelewu: "opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko dziecka) , 4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w NSST wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej oraz 5) podpisane dokumenty RODO (do pobrania ze strony internetowej NSST). Dokumenty z punktów 2-5 stanowią załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły.
  2. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
  3. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w klasie, do której kandydat ma być przyjęty.

  4. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

  5. W przypadku ubiegania się o przyjęcie kandydata do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy wyznaczony przez dyrektora termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania badania przydatności. 

   Egzaminy kwalifikacyjne na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniach:

    • 20 czerwca 2020 r. (po sprawdzianie predyspozycji).

  6.  W przypadku przechodzenia ucznia do NSST z innej szkoły lub placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie przejścia ucznia z innej szkoły lub placówki artystycznej do NSST. Wniosek powinien zostać złożony w formie elektronicznej na adres sekretariat@szkolasztukitanca.pl lub w sekretariacie Szkoły.

  7. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie i stanowi załącznik do niniejszej procedury

   UWAGA!!!

   Szanowni Państwo,


   Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się zmian w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów przydatności w szkołach artystycznych (podstawa prawna poniżej), termin sprawdzianu predyspozycji (egzamin wstępny) w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021 uległ zmianie. 
   Prosimy wszystkich kandydatów o uzbrojenie się w cierpliwość. Termin sprawdzianu do Szkoły Sztuki Tańca zostanie przez nas ustalony zaraz po ogłoszeniu przez MKiDN możliwości jego przeprowadzenia. O nowym terminie rekrutacji poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz skontaktujemy się ze wszystkimi kandydatami w celu ustalenia dogodnych terminów. 

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

   w odniesieniu do szkół artystycznych wprowadzono następujące zmiany:

   • uregulowanie kwestii rekrutacji do szkół artystycznych w § 11ba

   "Termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do szkół artystycznych wyznaczają dyrektorzy poszczególnych szkół lub placówek artystycznych, z tym że termin ten będzie musiał przypadać w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra."